top of page

כנס האגודה הגאוגרפית בישראל 2020

מפגשים מקוונים

כנס האגודה האוגרפית בישראל
תקציר מפגשים

 תקצירי מפגשים- מפגש 1

מושב ראשון:

הגאוגרפיה כדיסציפלינה מדעית: מבט לעתיד

גשר על גאוגרפיות

מצבה של הגאוגרפיה כ[אין] דיסציפלניה מדעית

הילכו שניים יחדיו? על המתחים וההזדמנויות שבמפגש בין הגיאוגרפיה הפיזית לאנושית

מפגש 2

קהילות משימה עירונית

קהילות ייעוד עירוניות של אזרחים ותיקים

הגורמים המשפיעים על בחירת מקום ההשתכנות של קהילות עירוניות

השפעת קהילות על המרחב האורבני: קהילות תורניות בירוחם

גרעיני התיישבות בפריפריה: הפרטה או הלאמה

 תקצירי מפגשים- מפגש 2

bottom of page